Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.PWTRADE.pl
Dane sprzedawcy:
Patryk Wędzik Trade Głuszyca ul.Parkowa 3/1 58-340 Nip: 886 300 771

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób  prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego  www.PWTRADE.pl (zwanego dalej: „Sklepem” lub „Patryk Wędzik Trade”)

§ I Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność  prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 2. Konsument –  zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą  z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej  działalnością gospodarczą lub zawodową. 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.pwtrade.pl ; 5.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem  www.pwtrade.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności  składać Zamówienia; 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Patryk Wędzik TRADE a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); 9.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca  2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.  1204 ze zm.); 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające  bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności  rodzaj i liczbę Towaru. 11. Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura bez VAT. 12. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,  13. Sprzedawca – Patryk Wędzik Trade.

§ II Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.pwtrade.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.pwtrade.pl, prowadzony jest przez firmę Patryk Wędzik Trade Nip:886 300 7710 Regon:382 531 514
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności : a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego
5.  W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym  zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia  końcowego z dostępem do Internetu.
6. Zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa Patryk Wędzik Trade zastrzega sobie  możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu  internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku  potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
7. Klienci mogą  uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za  pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  www.pwtrade.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa  przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny  usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne  odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w  szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji  przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 2. Firma Patryk Wędzik Trade może pozbawić Klienta prawa do  korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego  dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem  natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w  szczególności, gdy Klient: a) podał w trakcie rejestracji w sklepie  internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne,  wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b) dopuścił  się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych  osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu  internetowego, c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę Patryk Wędzik Trade za zachowania niezgodne z  obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z  sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Patryk Wędzik Trade.  3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu  internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej  zgody pracownika firmy Patryk Wędzik Trade.  4. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a)  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy  prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub  naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego  funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego  oprogramowania lub urządzeń, c) niepodejmowania działań takich jak:  rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej  informacji handlowej (spam), d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Patryk Wędzik Trade, e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami  obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,  postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z  sieci Internet.

§ IV  Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

1.  W  celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego  należy wejść na stronę internetową www.pwtrade.pl, dokonać wyboru  towarów dostępnych na stronie sklepu  internetowego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o  wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 2.  Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 3.   W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż  zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz  w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi  Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.  4.   Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego  wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie  złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać  informacje dotyczące:  a)  przedmiotu zamówienia,  b)   jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym  kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),  c)  wybranej metody płatności,  d)  wybranego sposobu dostawy, e)  czasu dostawy, f)  naliczonego rabatu. 5.   W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści  Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz  naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.  6.   Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z  firma Patryk Wędzik Trade Umowy sprzedaży, zgodnie z  treścią Regulaminu.  7.  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje  wiadomość e – mail zatytułowaną pwtrade.pl, Zamówienie nr […] zostało  przyjęte., zawierającą  ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych  elementów Zamówienia. 8.  Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 9.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.  10. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 11.  Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.  Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną. 12. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia: a) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego, b) złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – mail  pwedziktrade@gmail.com  c) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną – tel. 667 647 389 13.  Zamówienia, o których mowa w pkt 3a niniejszego paragrafu, złożone w  dni powszednie po godzinie 12.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo  wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 14.  Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu  wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących  osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie  mogą być anulowane. 15. Czas realizacji Zamówienia (liczony od złożenia zamówienia do momentu przekazania paczki firmie kurierskiej) wynosi: 48H. Realizacja  zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 48h, liczone od  momentu złożenia zamówienia lub od momentu zaksięgowania  wpłaty na naszym koncie bankowym(przelew). Do tego  czasu należy dodać czas przewoźnika, wynoszący 1-2 dni robocze. 16. W  przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest  informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji  Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin. 17. W  sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę  na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z  zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.  18.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz  Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za  pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ V Dostawa

1. Dostawa Towarów Fizycznych jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania lub w przypadku Produktów Cyfrowych na adres e-mail podany przez klienta. Zamówienia. 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się wybraną przesyłką kurierską lub pocztową.  Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia. 3. Termin realizacji dostawy  na terenie Rzeczpospolitej Polski wynosi od 1  do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. 4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.  5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu, a w sytuacji nie wypełnienia tego postanowienia do pokrycia kosztów wysyłki w obie strony.

§ VI Ceny i metody płatności

1  . Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie  składniki. 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: a) przelewem na numer konta bankowego: Bank ING Bank Śląski 53 1050 1908 1000 0097 1050 8756   b) płatnością w systemie Dotpay c) u kuriera za pobraniem

§ VII Prawo do odstąpienia od umowy

Wyłącznie  Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy  termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od  niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia  zamówienia  Zwracany produkt należy wysłać na ustalony mailowo adres  w stanie NIENARUSZONYM, w przeciwnym razie koszta nie zostaną zwrócone.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo  poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w  drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres pytania@miejzdrowie.pl z obowiązkowym  własnoręcznym podpisem. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku  odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od  Państwa płatności,  (z wyjątkiem kosztów wysyłki), niezwłocznie, a w  każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy  poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od  niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych  sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej  transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne  rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w  związku z tym zwrotem.

§ VIII Reklamacje dotyczące Towarów

1. Patryk Wędzik Trade jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta  będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22  Kodeksu Cywilnego, z tytułu  rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w  szczególności w art. 556 oraz art. 556-556 i kolejnych Kodeksu  Cywilnego. 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych  ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na  adres pytania@miejzdrowie.pl Patryk Wędzik Trade zobowiązuje  się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.  Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za  uzasadnioną. 3. Patryk Wędzik Trade nie jest producentem  towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji  sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie  gwarancyjnej dacie ważności. Jeśli producent produktu przewiduje taką  możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji  bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się na  produkcie 4. Produkty, które nie mają określonego smaku w karcie  produktu są wysyłane losowo- reklamacje z powodu smaku nie są rozpatrywane.

§ IX Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Patryk Wędzik Trade podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania  Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i  zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości  zgłoszone przez Klientów. 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Patryk Wędzik Trade o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 3.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać  :mailowo pod adres pytania@miejzdrowie.pl lub przy użyciu formularza  kontaktowego.  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i  nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia  nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 5. Patryk Wędzik Trade zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.  Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za  uzasadnioną.

§ X Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

1.Dane  osobowe Klientów podawane podczas rejestracji oraz składania zamówień w Sklepie są przetwarzane  przez Patryk Wędzik Trade wyłącznie w celu realizacji  zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile  Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje  prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,  czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub  żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,  nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są  już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo  wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów  marketingowych. 2. W przypadku zgody w odrębnym oświadczeniu  dane osobowe Klientów będą przetwarzane  przez Patryk Wędzik Trade dla celów marketingowych. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia udzielonej  zgody w każdym czasie; w tym celu prosimy o kontakt pod pytania@miejzdrowie.pl.  Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne. 3. W  przypadku zgody w odrębnym oświadczeniu  Klient może otrzymywać  informacje handlowych od pwtrade w newsletterze e-mail przez Patryk Wędzik Trade z siedzibą w Głuszyca, ul. Parkowa 3/1, 58-340, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.  1204 z późn. zm.). 4. W  przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu  prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia  danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane: a.  wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują  danych w związku z przetwarzaniem i realizacją naszego uzasadnionego  interesu; b. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom,  dostawcom usług IT, call center, instytucjom kredytowym, kurierom,  podmiotom świadczącym usługi logistyczne); c. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych 8. Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jest jednak  niezbędne w celu nawiązania współpracy oraz realizacji zamówień.

§ XI Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1.  Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze  postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji  Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim  Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z  innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę  za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod  adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 2.W przypadku braku  zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych  sporów powstałych pomiędzy Patryk Wędzik Trade, a Konsumentem zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Patryk Wędzik Trade a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane  sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Patryk Wędzik Trade .  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą  elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają  zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu  usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego 5.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w  korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem  technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego  funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia  wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych  i trwały jak najkrócej.  6.Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.03.2019r